KLAUZULA INFORMACYJNA

Aktualizacja: 30/06/2023.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Fundacji DUO w Soli-Kiczorze,
  Sól-Kiczora 297, 34-370 Rajcza  email: sp.kiczora@gmail.com,
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Paweł Czapski, adres e-mail:  inspektorbezpieczny@gmail.com
 3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 4. Przetwarzanie Państwa i Państwa dziecka danych pozwala nam na świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:
  a) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. b) w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej z realizacją ich zadań.
 6. c) w celach bezpieczeństwa, podstawą prawną jest uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na monitorowaniu i zapisywaniu danych z monitoringu budynku i otoczenia Szkoły;
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Szkoły usługi. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług np. dostawcy usługi dziennika elektronicznego, systemów informatycznych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, inni podwykonawcy zewnętrzni. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom i instytucjom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres Szkoły.
 10. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego, np. odebrać dziecka ze szkoły.
 11. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 12. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest proces nauczania.
 13. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 14. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.