„Chry­stus, Pan nasz mi­ło­ści­wy:
Po­słu­chaj­cie, anio­ło­wie moi,
Tak mi dzi­siaj na du­szy ra­do­śnie,
Nie­chaj każ­dy swe skrzyp­ki na­stroi.

Mię­dzy lu­dzi pój­dzie­my z mu­zy­ką,
Chcę im hucz­nie wy­pra­wić we­se­le:
(…)

Kto zaś spo­śród miesz­kań­ców tej zie­mi
Naj­god­niej­szym mych łask się oka­że,
Temu rzek­nę – słu­chaj­cie: Zba­wio­nyś,
Bo na­dzie­ję przy­no­szę ci w da­rze…”. Jan Kasprowicz

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu, które na stałe jest wpisane w polską tradycję. Tegoroczne przedstawienie przygotowali uczniowie klas I-IV, VIII oraz V.  Nasi podopieczni dołożyli wielu starań, aby jasełka były dla nas wszystkich sposobnością do wejścia w piękną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Beskidzcy Harnasie oraz Kapela Baraby, z którymi wspólnie kolędowaliśmy. Towarzyszyli nam również Wójt Gminy Rajcza – p. Zbigniew Paciorek, W-ce Wójt – p. Honorata Szatanik oraz Zarząd Fundacji DUO – w osobach p. Agnieszki Romanek, p. Miłosza Szatanika oraz p. Przemysław Romanek. Na koniec – już tradycyjnie – spotkanie uczciliśmy salwą honorową na cześć uczniów i szkoły.